زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

مدارك عمومی جهت تشكیل پرونده در دیوان عدالت اداری و سایر ارگانهای دولتی

۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۱۴:۲۸:۵۱ | 360 بازدید

مدارك عمومی جهت تشكیل پرونده در دیوان عدالت اداری و سایر ارگانهای دولتی

 

۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست

۲- تكمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاكی- نام پدر- شغل- نشانی (به طور کامل)- مشخصات وكیل دادگستری (در صورت دارا بودن)- طرف شكایت- موضوع شكایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)

۳- دادخواست و كلیه مدارك و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شكایت بعلاوه یك نسخه باشد.

۴- الصاق و ابطال ۵۰0۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست

۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یك از مدارك پیوستی (مدارك مصدق شده)

۶- تصویر شناسنامه یا كارت ملی

۷- در صورتی كه شاكی شركت، كارگاه تولیدی یا از کسبه است، ارائه آگهی ثبت شركتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شركت‌ها، پروانه تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

۸- در صورتی كه دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی كه اثبات كننده سمت نماینده است ضمیمه شود.

تذكر۱: در صورتی كه شاكی خواسته‌های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.

تذكر۲: اشخاص متعدد، شكایت‌های خود را كه موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست‌های جداگانه مطرح نمایند.

 تذكر۳: كلیه مدارك و ضمائم قبل از تحویل به دیوان به صورت حضوری و غیرحضوری، تفكیك و هر دسته پیوست یك برگ دادخواست گردد.

 

 

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری‌ها

۱- ارائه آراء كمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)

۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای كمیسیون بدوی ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.

۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالكیت (نقل و انتقالات سند)

توجه: در سایر شكایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره توسط شهرداری یا كمیسیون مربوطه مانند كمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

 

 

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش

الف- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی

ب- موضوع اخراج از محل كار: حكم اخراج صادره یا ابلاغیه رای به همراه حكم كارگزینی

ج- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حكم كارگزینی شاكی نیز

تذكر: ارائه فیش حقوقی به همراه حكم كارگزینی الزامی است

 

 

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی

۱- ارائه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف

۲- در صورتی كه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شركت، كارگاه تولیدی یا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شركت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است.

تذکر: در صورتی كه رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذكور الزامی است

 

 

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی

الف: درخواست سنوات بازنشستگی:

۱- حكم بازنشستگی

۲- مدارك پرداخت حق بیمه

۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ب: درخواست احتساب حق بیمه:

۱- رای اداره كار، در صورتی كه شاكی در شركت‌های خصوصی شاغل بوده است

۲- حكم كارگزینی در صورتی كه شاكی در استخدام كشوری بوده است

۳- مدارك پرداخت حق بیمه

ج: درخواست مستمری از كارافتادگی:

۱- آراء كمیسیون‌های پزشكی (بدوی و تجدیدنظر)

۲- مدارك پرداخت حق بیمه

۳- مدارك كارگزینی

 

د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:

۱- گواهی انحصار وراثت

۲- مدارك پرداخت حق بیمه توسط متوفی

هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:

۱- مدارك پرداخت حق بیمه

۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری

۳- گواهی انحصار وراثت

 

مدارك لازم جهت اعتراض به آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر

۲- مدارك استخدامی (احكام كارگزینی)

۳- مدارك شناسائی

تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حكم اخراج یا ابلاغیه حكم را به همراه حكم كارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

 

مدارك لازم برای سایر موارد

۱- مربوط به سازمان تعزیرات حكومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر

۲- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حكم كارگزینی- سایر مستندات مربوطه

۳- اعتراض به آراء هیات‌های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارك شركت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون

۵- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی كشوری: حكم بازنشستگی- سایر مستندات

6- موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:

الف- اعتراض به اخراج از محل کار: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

ب- مشاغل سخت و زیان آور: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

ج- درخواست فوق‌العاده حق اشعه: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

د- اعتراض به آرای کمیسیون‌های اداری: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

ه- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۷-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان‌آور:

حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكی

۸-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:

حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكی

۹-اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا كمیسیونهای اداری:

آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حكم كارگزینی كه در آن رای كمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شكایت

۱۰-درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامی- سایر مستندات

۱۱-گمرك: اظهارنامه- ضمانت نامه بانكی- سایر مدارك و مستندات

۱۲-كمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای كمیسیون- سند مالكیت

۱۳-كمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای كمیسیون- مدارك پزشكی- سایر مستندات

۱۴-سازمان سنجش آموزش كشور:آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن- سایر مستندات

۱۵-اقدامات دانشگاه‌ها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسی:

آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن

۱۶-اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارك مالكیت- سایر مستندات

توضیح: تصمیمات كمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.

۱۷-اعتراض به آراء كمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر- سایر مستندات

۱۸-اعتراض به آراء كمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت- مدارك مربوط به عضویت- سایر مدارك

۱۹- اعتراض به تصمیمات كمیسیون تغییر كاربری اراضی در طرح‌های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:

مصوبه كمیسیون- اسناد مالكیت- سایر مستندت

۲۰- اعتراض به نظر كمیسیون موضوع قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرك‌ها:

رای كمیسیون- مدارك مالكیت- سایر مستندات

۲۱- قانون توزیع عادلانه آب:

الف) اعتراض به نظر كمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:

نظر كمیسیون- مدارك مالكیت- مستندات

ب) اعتراض به نظر هیات‌های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:

رای هیات سه نفری- رای هیات پنج نفری- اسناد مالكیت- مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر (طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و بركه طبیعی:

آگهی مربوط- نظر كمیسیون ماده ۴ آئین نامه- مدارك مالكیت- سایر مستندات

۲۲- اعتراض به آراء كمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»:

رای كمیته فنی- پروانه- سایر مستندات

۲۳- اعتراض به نظر كمیسیون «درجه‌بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی»:

آراء كمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر- پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات

۲۴- كمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شكایات جانبازان:

رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات

تذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشكیل پرونده ضروری است.

 

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

دادخواست دیوان عدالت اداری برگه‌ای چاپی است كه می‌توان آن را از دفاتر و ادارات پست سراسر كشور خریداری نمود.[1] قیمت هر برگه ۲۵۰ ریال می‌باشد. در قسمت فوقانی آن جدولی است كه عناوین هر یک از خانه‌ها مشخص می‌باشد و خانه‌های جدول باید بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه و مشخصات فردی واضح نوشته شود. در قسمت اقامتگاه نیز حتماً نشانی به صورت روشن و آشكار به ترتیب نام استان- نام شهر- میدان- خیابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل یا نمره كاشی باید دقیق باشد بطوریكه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود .

مشخصات طرف شكایت و نام دستگاه یا اداره دقیق باشد و نكته بسیار مهم دیگر ردیفی است كه موضوع شكایت و خواسته در آن نوشته می‌شود .باید سعی کرد موضوع شكایت و خواسته بسیار واضح، صریح و در عین حال كوتاه نوشته شود، به صورتی كه خواننده به راحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد. به خاطر داشته باشید كه برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرد نظیر كاركنان دبیرخانه، دفتر شعبه، قضات شعب، ماموران نیروی انتظامی، ماموران پست و هر كدام حسب وظایف خود اقداماتی در خصوص آن انجام می‌دهند از این رو صراحت، تمیزی و روشن بودن نوشته‌ها در تسریع كار شما بسیار موثر و مفید است.

شرح شكایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چین مشخص شده باید نوشت. از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . كوشش كنید كه مطالب چكیده، كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكایت باشد بطوریكه خواننده مطلب را به‌راحتی متوجه شود و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود كه اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد، اگر نیاز هست كه از لغتی و كلمه ای استفاده نمائید كه احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به كتاب مراجعه كنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمایید ضروری است كه پس از حروفچینی مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر كلمه‌ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید.

- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن:

در انتها شكایت كننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند [2] امضاء یا اثر انگشت شاكی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یكی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد كسانیكه در خارج از ایران هستند توسط مامورین كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود.

تصویر مدارك هم و مستندات بنحوی تهیه و تصویر برداری شود كه روشن و خوانا باشد كه موجب آزار چشم كسانی كه بعداً پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری می‌كنند نشود و مطلب به‌راحتی قابل برداشت باشد. تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح «مصدق» شود.

 

 تعداد برگه‌های دادخواست و هزینه آن

تعداد برگه‌های دادخواست طبق مقررات دیوان به تعداد طرف شكایت باضافه یك نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شكایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو اداره یا دو مامور شكایت شده) ۳ نسخه دادخواست لازم است، تنظیم شود .

رونوشت‌ها و تصاویر مدارک ضمیمه به آن نیز به همان تعداد تهیه شود. توصیه می‌شود برای پی‌گیری بهتر كار خود از دادخواست‌ها و ضمائم آن تصویر تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده‌ای تشكیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید.

هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان 50000 ریال (پنج هزار تومان) و در مرحله تشخیص 100000 ریال (ده هزار تومان) است.[3]

در اینجا قابل توضیح است كه برگه‌های رسمی دادخواست دیوان با برگه‌های درخواست كه قریباً طراحی و در اختیار شاكیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه‌های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه‌های درخواست كه مخصوص شكایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .

ماده یک آئین دادرسی دیوان عدالت اداری: (می‌گوید، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد می‌شود ...) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان

۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

 

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان

پس از اطمینان از صحیح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست‌ها و مستندات مورد لزوم به روشی كه فوقاً ذكر شد به دو گونه می‌توان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان‌های اطراف آن ساكن هستید و وقت كافی دارید می‌توانید كه به نشانی تهران ضلع جنوبی پارك شهر خیابان بهشت ساختمان دبیرخانه عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را تسلیم و شماره 16 رقمی رایانه ای دریافت نمایید در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان‌ها دادخواست و ضمائم آن را بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری كه مذكور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید .

كسانی كه شخصاً به دبیرخانه دیوان مراجعه می‌کنند رسیدی شامل شماره 16 رقمی رایانه‌ای، تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می‌شود كه نگهداری رسید حاوی مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پی‌گیری‌های بعدی ضروری است.

نكته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان (شاكی پرونده) از رای كمیسیون یا هیأتی شكایت داشته و بر این ادعا باشد كه اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریكه جبران آن در آینده برای وی به آسانی ممكن نیست می‌تواند در ضمن شكایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز تقاضا کند. دستور موقت یك نوع قرار یا تصمیم موقت دادگاه است كه به اصطلاح قاطع یا حل و فصل كننده نهائی دعوا نیست بلكه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی به دعوی اعتبار دارد و با صدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین می‌رود اما فایده‌اش اینست كه از اجرای آراء مورد اعتراض كمیسیون‌ها و یا هیأت‌ها موقتاً جلوگیری می‌كند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكی می‌گردد. پس بخاطر داشته باشید كه درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست مطرح شود. یعنی در ردیف خواسته می‌توان تقاضای صدور موقت را هم نوشت. البته در صورتی كه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد. شاکی می‌تواند پس از ارایه دادخواس اصلی، دادخواست صدور دستور موقت رانیز ارایه کند.[4]

 

موضوع وكالت و سمت در دعاوی مطروحه

شاكی می تواند به وكلای دادگستری نمایندگی بدهد و لازم است در وكالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وكالت، موضوع وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن و نیز وكالت در پس گرفتن شكایت یا انصراف از شكایت به روشنی و شفافیت كامل آمده باشد .

همچنین كسانی كه به عنوان وكیل ، نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شركت بخش خصوصی و شخص ثالث می‌خواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارك نشان‌دهنده سمت خود را به صورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند.[5]

 

پانوشت:

1-ماده 21 قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن

2- ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و ماده یک آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

3- تبصره 2 ذیل ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 41 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

4- ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵

5- ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵

     ماده ۷ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

     ماده ۸ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

  مقالات

وصيت ايقاء يا عقد

۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۱۴:۱۹:۱۱ | 426 بازدید

وصيت ايقاء يا عقد

 

بررسي دلائل

 

كساني كه عقيده به عقد بودن وصيت دارند به استدلالات مختلفي تمسك كرده اند كه ذيلا نقل و بررسي ميگردد :

...... آيه شريفه « و ان ليس للانسان الا ماسعي »يعني براي انسان چيزي بدون سعي حاصل نميگردد و لذا اگر بدون قبول ، موصي به براي موصي له ثابت شود ، چون بدون سعي او حاصل گرديده ؛ به موجب اين آيه منتفي است.

۲. ثبوت ملكيت براي شخص بدون رضايت وي موجب ضرر است زيرا كه اولا اي بسا توام با امتنان است و ثانيا“ مال موصي به ممكن است مطلوب موصي له نبوده باشد دلايل فوق توسط علماي عامه ارائه گرديده است و بنظر قابل خدشه ميباشد

زيرا:

اولا ـ آيه مزبور به مسائل ثواب و عقاب مربوط است و ربطي به موضوع مانحن فيه وامثال آن ندارد.

ثانيا « سعي » اشاره شده در آيه شريفه اختصاص به سعي اي ندارد كه از طريق قبول موصي له اعمال گردد ؛ بلكه ممكن است علل و عواملي كه باعث اقدام موصي مبني بر ايصاء نسبت به موصي له شده معلول افعال و كردار او باشد كه باز به سعي موصي له برگشت نمينمايد.

ثالثا ـ التزام به مضمون آيه در ما نحن فيه اثبات نمينمايد كه وصيت عقد است و قبول جزء آن محسوب ميگردد زيرا كه اين مضمون با شرطيت و ايقاع بودن وصيت نيز سازش دارد.

رابعا ـ موضوع ضرر كه به آن استناد شده در موارد زيادي به استناد فقه اسلامي منقوض است ، مانند ارث و يا وصيت براي حمل كه هيچ گاه مبتني بر قبول وارث و يا موصي له نميباشد وانگهي مسائلي مانند امتنان كه از امور نادره ميباشد؛

 

نميتواند منشاء احكام قرار گيرد ، بعلاوه همان گونه كه بيان شد اين جهت نيز الزاما وصيت را در زمره عقود نخواهد برد تا قبول جزء آن باشد بلكه با شرطيت نيز اشكال ضرر مرتفع ميگردد.

۳. ايقاع بودن وصيت مستلزم ملكيت قهريه ميباشد كه در غير مورد ارث باطل است و به عبارت ديگر ، ادخال در ملك ديگري بدون اختيار و رضايت وي با اصل تسليط بر نفس منافات دارد. و با اين بيان قصد دراثبات عقد بودن وصيت را استنتاح نموده اند.

 

مرحوم سيد در عروه الوثقي پس از طرح دليل فوق چنين پاسخ داده است : ..... « مدفوعه بانه لامانع منه عقلا و مقتضي عمومات الوصيه ذالك ، مع ان الملك القهري موجود في مثل الوقف. »

يعني : دليل مزبور مردود است زيرا :

اولا“ ـ ملكيت قهريه از نظر عقلي مانعي ندارد.

ثانيا“ ـ عمومات ادله وصيت چنين اقتضاء دارد.

ثالثا ـ ملكيت قهريه در مثل وقف نيز وجود دارد.

 

نقد و بررسي

 

۱. بررسيهاي حاصله چنين نتيجه ميدهد كه دليلي مبني بر اينكه وصيت از عقود محسوب شود ؛ وجود ندارد و ايقاع بودن آن بيشتر منطبق با موازين است. زيرا با مخدوش بودن ادله اقامه شده ميگوئيم ادله وصيت در كتاب و سنت از نظر اعتبار قبول و عدم آن اطلاق دارند و به عبارت ديگر تمامي عمومات وارده عمل وصيت را به موصي نسبت ميدهند و تحقق را آن به هيچ وجه به شرط ديگري متوقف

نساخته اند.

به آيات زير توجه كنيد :

من بعد وصيه يوصي بها اودين ....

من بعد وصيه توصون بها اودين ....

كتب عليكم اذا حضر احد كم الموت ان ترك خيرا“ الوصيه للوالدين و الاقربين ...

در آيه اخير پس از حرمت تبديل وصيت يك مورد از آن استثناء شده است :

« ..... و من خاف من موص جنفا ( الي آخر آيه ) يعني : تنها در صورت وجود جنف ( ستم ) وصيت نافذ نميباشد.

بديهي است كه استثناء خود دليل بر استحكام عموم ميباشد و به هيچ صورت نميتوان آن را به وجود قبول مقيد ساخت.

 

نهايتا آنچه را ميتوان به خاطر اصل تسليط ملتزم شد ؛ اين است كه بگوئيم رد وصيت توسط موصي له مانع از وقوع وصيت است و يا بالاتر قبول را شرط تحقق ايقاع مزبور بدانيم. ولي به هيچ وجه نميتوانيم قبول را جزئي از عمل وصيت دانسته در حالي كه عمومات و اطلاقات وارده عمل مزبور را مستقيما به موصي انتساب

داده اند و به نظر ميرسد مدلول اجماعي كه توسط بعضي فقيهان در مسئله اقامه شده است بيش از اين مقدار نباشد.

 

اضافه بر آنچه ذكر شد ، مسلم است كه نبايد در عقود ميان ايجاب و قبول فاصله بيافتد و بايستي متواليا“ انجام گيرد ، و نيز از مسلمات است كه با مرگ طرف ايجاب ، محلي براي قبول وجود نخواهد داشت. در حالي كه در وصيت نه فاصله مضر است و نه مرگ موصي ، لذا تحت هيچ عنوان نميتوان وصيت را عقد دانست.

۲. مضافا به اينكه از ماده ۸۲۷ قانون مدني اين موضوع استنتاج ميگردد كه قبول را كاشف از حين فوت ميداند نه ناقل زيرا كه تملك را معلق بر قبول كرده ولي زمان آن را پس از فوت قرار داده است.

 

اين نظريه مطابق مشهور است و دليل آن هم اين است كه اگر قبول ناقل باشد. لازم مي آيد كه مدتي ملك بدون مالك باقي بماند ، زيرا موصي با فوت از اهليت مالكيت ساقط ميگردد و نميتواند مالك باشد و از طرفي وارث هم نميتواند باشد؛ زيرا قرآن مجيد فرموده است : « من بعد وصيه يوصي بها اودين » يعني تركه ميت پس از جدا شدن وصيت به وارث منتقل ميگردد. پس موصي به ، به ورثه هم منتقل

نمي شود و شخص ديگري هم كه مطرح نيست در حالي كه اگر قبول كاشف ملكيت از حين موت باشد در فاصله بين مرگ و قبول ، مال بدون مالك نخواهد بود.

با اين نظريه افرادي مانند شيخ طوسي و ابن جنيد و علامه موافقند ؛ ولي گروه زيادي مخالف بوده و براي نظر خويش چنين استدلال آورده اند :

« قبول ، اعم از اينكه جزء باشد يا شرط بهر حال در حصول و تحقق ملكيت اعتبار دارد و لذا تا قبول انجام نگيرد ملكيت محقق نخواهد شد »

 

حال اگر قائل به شرطيت « قبول » شويم و وصيت را ايقاع بدانيم استدلال گروه نخست را ميتوان پذيرفت. ولي اگر قبول را جزء دانسته و وصيت را از عقود محسوب كنيم. نسبت به كاشفيت آن از حين موت دچار مشكل خواهيم شد. زيرا چگونه « قبول » كه جزء عقد است؛ ميتواند ملكيت قبل از انجام خود را تثبيت

نمايد؟ در حاليكه با نبودن قبول عقد انجام نشده است و شايد همين نكته نيز از مويدات نظر نسبت به ايقاع بودن وصيت باشد و قياس مورد به اجازه در بيع فضولي قياس مع الفارق است. زيرا اجازه بي ترديد از اجزاء عقد نميباشد؛ بلكه از شرايط آن است.

 

۳. با توجه به مراتب فوق به نظر ميرسد وصيت همان عملي است كه مورد نظر و خواست موصي بوده و اصولا عقد نيست كه تحقق آن بر پايه دو ركن (عمل بايعـ عمل مشتري) باشد بلكه يك ركن بيشتر نداشته و همانا عملي است كه از اراده موصي ناشي ميشود و لذا بايد بر ايقاع بودن آن صحه گذارد و هر چند مالك شدن موصي له نسبت به موصي به نيازمند قبول باشد، ولي قبول وي نقشي در تحقق وصيت نداشته و مكمل عمل وصيت نخواهد بود. بلكه عنصر قبول در ورود موصي به ، به ملكيت موصيله موثر ميباشد.

 

 

میثم رضوانیان |

 

--------------------------------------------------------------------------------

  مقالات

بررسی فقهی و حقوقی جریمه دیر کرد.

۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۱۴:۰۷:۴۰ | 509 بازدید

بررسی فقهی و حقوقی جریمه دیر کرد.

 

 

مقدمه

 

از جمله اقدام‌هاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غير ربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوشش‌هاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانك‌هاي جوامع اسلامي صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال ۱۳۶۲ نخستين گام اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي مشكلاتي را نيز به‌تدريج جلوه‌گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمه تاخير بدهي، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيت به‌دست آمده، در پرداخت بدهي خود به بانك‌ها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.

 

يافتن راه‌حل مناسب براي رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايي، بانكداري غيرربوي را هر چه بيش‌تر كارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌هاي پيشنهادي، افزون بر امكان اجرايي از نظر فقهي و حقوق اسلامي نيز بايد درست باشد. در دو دهه اخير، مسئولان نظام بانكي، شوراي نگهبان، و انديشه‌وران، راه‌حل‌هايي را براي رفع مشكل جريمه تاخير مطرح ساخته‌اند و با تصويب برخي طرح‌ها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تاخير اداي بدهي، فرد مكلف است طبق تعهدي كه كرده، مبلغي را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تاخير، راه‌حل‌هاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن مي‌سازيم.

  

جريمه تاخير در قوانين ايران

 

 يكي از راه‌هاي كنترل بازپرداخت بدهي افراد به بانك‌ها در نظام ربوي، تمديد مدت بدهي با نرخ بهره جديد يا گرفتن درصدي به صورت جريمهه ديركرد است. چنان‌چه شخص بدهي خود را در سررسيد، نپردازد، بانك ربوي درصدي را به صورت جريمه ديركرد اخذ مي‌كند. در ايران پيش از انقلاب، طبق آيين دادرسي مدني (ماده ۷۱۹ تا ۷۲۳) خسارت تاخير تاديه ۱۲ درصدي براي يك‌سال در تمام امور مربوط به ديون وجود داشت. با شكل‌گيري انقلاب و روند اسلامي شدن قوانين و با توجه به حرمت ربا، بانك‌ها براي جلب مشاركت مردم و ترغيب مشتريان به بازپرداخت بدهي نه تنها خسارت تاخير تاديه را مطالبه نمي‌كردند؛ بلكه نرخ بهره را به صورت كارمزد تا حد چهار درصد كاهش دادند. سوءاستفاده برخي در بازپرداخت بدهي و بروز مشكلات اجرايي و مالي در بانك‌ها باعث شد شوراي پول و اعتبار براي رفع مشكل، در پي قانوني‌كردن اخذ جريمه ديركرد و تاييد شرعي آن برآيد؛ از اين رو طرحي را تهيه كرد كه در آن بدهكار به صورت شرط مي‌پذيرفت، اگر بدهي را در سررسيد نپردازد، جريمه را نيز بدهكار شود.

شوراي نگهبان نيز تصويب كرد كه اگر وام‌گيرنده، به صورت شرط بپذيرد در صورت نپرداختن بدهي در سررسيد، بايد مبلغي معادل ۱۲ درصد مانده بدهي براي هر سال را به بانك بپردازد گرفتن آن مبلغ جايز است؛۲ از اين رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشكلات قراردادهاي منعقدشده از سال تاييد اين قانون (۱۳۶۲) به بعد حل شد؛ ولي بانك‌ها نمي‌توانستند براي بدهي‌هاي پيشين از آن استفاده كنند. از آن پس، بانك‌ها با دو مساله مواجه شدند: اول، تحريم جريمه ديركرد از سوي امام، و دوم، مشكل تاخير بدهي‌هاي پيش از سال ۱۳۶۲ و عدم امكان اخذ جريمه دير كرد از آن‌ها. با توجه به حرمت جريمه دير كرد و عدم امكان احياي قوانين مدني براي بدهي‌هاي گذشته، شوراي نگهبان در سال ۱۳۶۴ تصريح كرد كه مطالبه مازاد بر بدهي بدهكاران به صورت خسارت تاخير تاديه جايز نيست و مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ آيين‌دادرسي مدني و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غيرقابل اجرا است،۳ و فقط از كساني مي‌توان جريمه گرفت كه اين مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذيرفته باشند.

 تا سال ۶۹، ميزان جريمه ۱۲ درصد بود؛ ولي با توجه به افزايش نرخ سود بانكي در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي و عدم كارايي جريمه معادل ۱۲ درصد، مديريت نظارت بر بانك‌ها پس از مشورت با آيت‌ا رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان، ميزان جريمه ديركرد را معادل نرخ سود تسهيلات در بخش مربوط به اضافه شش درصد تعيين كرد.

در عين حال، به علت نظر شورا مبني بر خلاف شرع بودن مطالبه مازاد به‌صورت خسارت و فتواي فقهي حضرت امام، برخي از محاكم چون گذشته، در دعاوي بانك‌ها بر ضد مشتريان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حكم مي‌كردند، و به هيچ وجه گرفتن جريمه تاخير ديون را اجازه نمي‌دادند؛ حتي اگر شخص هنگام گرفتن تسهيلات، به صورت شرط پذيرفته بود كه در صورت تاخير، مبلغي را به صورت جريمه بپردازد؛ از اين رو اداره نظارت بر بانك‌ها (بانك مركزي) با ارائه لايحه‌اي كه به تصويب مجلس (۹/۱۱/۷۶) و شوراي نگهبان رسيد، محاكم را موظف كرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد كه اشخاص در سررسيد معيني وجوه تسهيلات دريافتي را به انضمام سود و خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق‌الوكاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت مي‌توانند اين وجوه را مطالبه كنند.

اين مصوبه، راه كاري اجرايي براي جريمه تسهيلاتي بود كه در متن قرارداد، شرط شده بود؛ اما درباره مشكل دوم و بدهي‌هاي پيش از اين قانون كه مشتري متعهد نشده بود، بانك‌ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه كنند با آن‌كه ضرر بسياري به بانك‌ها وارد مي‌شد؛ از اين رو در سال ۶۸، مجمع تشخيص مصلحت، قانوني را در اين زمينه به تصويب رساند و در همان سال نيز به تاييد مقام معظم رهبري رسيد.۴ طبق اين قانون، كليه وجوه و تسهيلات مالي كه بانك‌ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخته‌اند (اعم از آن‌كه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد) و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معين تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفر‌عات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. با اين مصوبه، مشكل مربوط به ديون گذشته از تصويب بانكداري بدون ربا نيز حل شد. مجمع در سال ۷۶ درباره چك‌هاي بي‌محل نيز خسارت تاخير تاديه را قابل وصول دانست.۵

 

از مجموع مطالب پيشين به‌دست آمد كه شوراي نگهبان، گرفتن جريمه ديركرد را طبق نظر حضرت امام، غيرشرعي مي‌داند و فقط در صورتي كه در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهد شود كه مبلغي به ذمه امضاكننده تعلق گيرد، آن را قابل مطالبه مي‌شمرد؛ به همين جهت، درباره بدهي‌هاي اشخاص به نظام بانكي، بدون پذيرش چنين شرطي در متن قرارداد، به تصويب قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت نياز بود.۶

 

نظريات مربوط به جريمه ديركرد

 

درباره قانون خسارت تاخير تاديه از نظر فقهي، دو مساله قابل بحث است.

 

۱. صحت، در صورت تعهد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد كه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و هم اكنون به آن عمل مي‌شود.

 

۲. صحت آن حتي بدون پذيرش شرط ضمن عقد كه مجمع تشخيص مصلحت درباره بدهي‌هاي پيش از عمليات بانكداري بدون ربا به تصويب رسانده است.

 

از آن‌جا كه مجمع تشخيص مصلحت براي حل مشكلاتي است كه از راه‌هاي قوانين عادي قابل رفع نيست، ممكن است تصميم آن درباره جريمه تاخير تحت عناوين ثانويه و مصلحتي، چون كاهش شديد ارزش بدهي (با توجه به فاصله زماني بدهي‌هاي پيش از سال ۱۳۶۲ تا زمان وصول) باشد؛ بنابراين، حكم خاص مصلحتي به شمار مي‌رود و موضوع آن، بدهي‌هاي ويژه است؛ پس نمي‌توان درباره تصميم مجمع از نظر قواعد اوليه به صورت فقهي بحث كرد؛ اما ديدگاه فقيهان شوراي نگهبان ديدگاه فقهي است.

شورا با صراحت و با اتكا به فتواي حضرت امام مبني بر حرمت جريمه ديركرد و ربا بودن آن به عدم جواز اخذ آن به وسيله بانك‌ها حكم كرد؛ اما پذيرفت كه اگر گيرنده در متن قرارداد، متعهد شود در صورت تاخير، به ذمه او مبلغي تعلق گيرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلي اين است كه مبناي فقهي اين نظريه چيست و آيا امري را كه ربا شمرده مي‌شود مي‌توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و اخذ آن را شرعي كرد و آيا راه ديگري براي تصحيح تاييد خسارت ديركرد وجود ندارد؟

 

درباره صحت و عدم صحت جريمه تاخير، مباحث گوناگون فقهي از سوي اهل نظر در جوامع اسلامي طرح شده، و وجود بانك‌هاي اسلامي در كشورهاي مختلف مسلمان، فقيهان و انديشه‌وران شيعه و اهل سنت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادي از آراي اهل سنت را مطرح مي‌كنيم.۷

 

۱. مصطفي احمدالزرقا مي‌گويد: جايز نيست بين بدهكار و طلبكار بر مقدار پرداخت ضررِ تاخير، توافقي صورت گيرد؛ زيرا ربا تحقق مي‌يابد. فقط قاضي مي‌تواند به پرداخت جريمه حكم كند؛ زيرا:

 

الف. مماطل (بدهكاري كه بدهي را نپرداخته) به طلبكار ضرر وارد ساخته است.

 

ب. مماطل، ظالم، و مستحق عقوبت است.

 

ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.

 

د. تاخير اداي حق، شبيه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نيز هست.

 

او مي‌گويد: جريمه‌اي كه قاضي تعيين كند، ربا نيست؛ بلكه عوض ضرر و براي رفع ضرر و اقامه عدل است. همچنين ربا بين دائن و مدين از ابتدا تعيين مي‌گردد؛ ولي تعويض ضرر، در پايان مشخص مي‌شود.

 

۲. محمدالصديق الضرير، قائل است كه بانك نمي‌تواند با مشتري بر پرداخت مبلغ معيني يا نسبتي از بدهي در صورت تاخير توافق كند. فقط در صورت قدرت مشتري بر اداي دين مي‌توانند توافق كنند كه ضرر فعلي وارد بر بانك را جبران كند.

 

۳. نزيه حماد مي‌گويد: راه شرعي در اين‌باره به ترتيب عبارت از تهديد به عقاب آخرتي، سپس حكم قاضي به اداي مال، حبس، تعزير و فروش اموال بدهكار و پرداخت مال طلبكار است. در ديدگاه وي، تاخير در اداي بدهي، حكم غصب را ندارد؛ زيرا ضمانِ منافع در جايي است كه مال مغصوب، قابليت اجاره را داشته باشد؛ در حالي‌كه پول قابليت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.

 

۴. رمضان البوطي، قائل به عدم جواز عقوبت مالي است.

 

۵. زكي‌الدين شعبان، تعويض ضرر غيرعادي را جايز مي‌داند و اين امر در قانون مدني كويت نيز پذيرفته شده است.

 

۶. زكي عبدالبر، معتقد به تعويض و جبران ضرر تحقق يافته است.

 

دليل راي زكي‌الدين شعبان و زكي‌عبدالبر اين است كه عقوبت در حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته»۸ مطلق است و شامل عقوبت مالي نيز مي‌شود؛ ولي مال بايد در مقابل ضرر قطعي و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالي.

 

۷. نجات‌ا صديقي و علي السالوس، قائل هستند كه جريمه تاخير را بايد به صندوق مالي ويژه يا خيريه رساند و راه حل آن، راه قضايي و جزايي است.

. انس‌الزرقا و محمدعلي القري الزام مي‌كنند كه مماطل بايد به مقدار تاخير، به دائن، قرض‌الحسنه بدهد تا از اين راه ضرر او را رفع كند.

 

اساس مطلب در اين نظريات، جواز عقوبت مالي با استفاده از حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته» يا ضمانت منافع مال غصبي و منفعت داشتن پول است و هر يك مي‌تواند به اين بحث كمك كند، و بيش‌تر به عدم جواز جبران خسارت با تعيين اوليه آن قائل هستند.

 

در جامعه شيعي، در كنار نظر قاطع بيش‌تر فقيهان، به ويژه حضرت امام، مبني بر حرمت جريمه ديركرد، نظرياتي درباره جواز جريمه تاخير از سوي انديشمندان ارائه شده است.۹ مبناي برخي از نظريات عبارت است از:

 

۱. جريمه تاخير، در ازاي عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانك است؛ بنابراين، جريمه تاخير، ربا نيست؛ بلكه جبران خسارت است.

 

۲. تاخير در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضي مي‌تواند مجرم را تعزير كند و جريمه تاخير دين، تعزير مالي است.

 

۳. جريمه تاخير، ربا نيست؛ بلكه جبران كاهش ارزش پول به شمار مي‌رود.

 

۴. جريمه تاخير، ربا است؛ ولي شرط ضمن عقد مبني بر پرداخت مبلغي به صورت خسارت، صحيح و نافذ است.

 

از نظر اجرايي، نظر اخير به تصويب شوراي نگهبان رسيد و هم‌اكنون به آن عمل مي‌شود؛ بنابراين بحث بايد بر محور آن قرار گيرد؛ ولي براي طرح بحثي جامع، به ديگر نظريات نيز مي‌پردازيم. پيش از بررسي آراي ارائه شده، ذكر چند معيار فقهي مرتبط با موضوع لازم است.

 

معيارهاي فقهي مرتبط با جريمه تاخير

 

۱. مباحث مربوط به رباي قرضي، مختص دَين ناشي از عقد قرض نيست؛ بلكه شامل دَين ناشي از بيع نسيه، سلف، غصب، اجاره و... نيز مي‌شود و در هيچ يك از آن‌ها، مقدار بدهي در اثر گذشت زمان تغيير نمي‌يابد؛ از اين‌رو در بحث عقد نسيه، عدم جواز تاجيل ثمن حال به زيادتر از آن مطرح مي‌شود.

 

حضرت امام در اين‌باره مي‌فرمايد:

 

در عدم جواز تاجيل ثمن حال، بلكه مطلق دَين به زيادتر بحثي نيست؛ زيرا همانند زيادي در قرض ربا است و دليل آن، افزون بر صدق ربا، رواياتي است كه در شان نزول «احل االبيع و حرم‌الربا» رسيده و طبق آن‌ها، آيه درباره زيادي مال، در مقابل تاخير در دَين حال نازل شده است، و رواياتي كه طبق آن، امام باقر۷ در تاجيل و تعجيل دَين، به آيه ربا تمسك مي‌كند.۱۰

 

۲. زيادي مطرح در ربا، شامل هر نوع زيادي مالي مشروط است كه نفع آن به قرض‌دهنده يا غير او برسد؛ بنابراين اگر در قرض شرط كند كه به شخص نيازمند كمك برساند يا براي مسجد يا عزاداري، پولي را صرف يا مسجد را تعمير كند، اين موارد شرط زيادي و ربا است. فقط امر غير مالي يا امر مالي را كه بدون شرط بر قرض‌گيرنده واجب بود مي‌توان در قرض به صورت شرط ذكر كرد؛ مثل اين‌كه «به تو قرض مي‌دهم؛ به شرط اين‌كه زكات خودت را بپردازي يا نماز بخواني يا براي من دعا كني». اگر در قرض شرط كند كه كالاي خود را ارزان‌تر بفروشد يا خانه را ارزان‌تر اجاره دهد، اين زيادي مالي و ربا است.۱۱

 

۳. از مباحث اساسي در اين زمينه، بحث حيله‌هاي ربا است كه درباره آن ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. فقيهان در صحت بيع محاباتي (فروش به قيمت غيرواقعي) همراه قرض بحث كرده‌اند. چنان‌چه در ضمن بيع محاباتي، قرض‌را شرط كند، آيا جايز است؟ همان‌طور كه اگر در ضمن قرض، شرط كند مبلغي به او هبه كند، اين ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولي اگر مبلغي را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط كند، آيا اين نيز ربا است؟ براي توضيح بيش‌تر، برخي از حيله‌هاي ربا را مطرح مي‌كنيم.

 

الف. بيع‌العينه: هر گاه شخصي كالايي را از ديگري به صورت نسيه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آيا جايز است؟ روشن است كه در صورت جواز مي‌توان به جاي قرض همراه با زيادي، كالايي را به طور نسيه به مبلغ زيادتر فروخت؛ سپس همان كالا را به نقد، به مبلغ كم‌تر خريد و سر موعد، قيمت نسيه را دريافت كرد؛ بنابراين، شخص نيازمند مي‌تواند با انجام اين دو معامله، مبلغ مورد نياز خود را دريافت كرده، در زمان ديگر، مبلغ بيش‌تري را بپردازد. فقيهان درباره صحت معاملاتي كه نتيجه قرض ربوي دارند، ولي ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود كه كالا در ازاي مبلغ كم‌تري به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است.۱۲

 

ب. خريد و فروش اسكناس: خريد و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احكام خاص خود را دارد. در زمان حاضر كه پول كاغذي جايگزين سكه‌هاي طلا و نقره شده است، درباره جريان احكام معامله صرف بر معامله پول كاغذي با يك‌ديگر در فقه بحث مي‌شود. فقيهان به طور معمول مي‌گويند: از آن‌جا كه پول كاغذي، رسيد پول حقيقي نيست و معامله بر خود پول كاغذي واقع مي‌شود، احكام صرف بر آن جاري نيست؛ بنابراين، معامله اسكناس به زيادي، ربا نيست. پول كاغذي كشور به طور معمول با يك‌ديگر معامله نمي‌شود (مگر در موارد خاص مثل تبديل پول درشت به ريز يا كهنه به نو)؛ ولي جواز معامله اسكناس، باعث شده تا گاهي از آن طريق، هدف قرض ربوي دنبال شود؛ براي مثال، شخص به جاي گرفتن يك ميليون تومان قرض ربوي، يك ميليون تومان پول را به صورت نسيه به قيمتي بالاتر مي‌خرد. اين معامله در ظاهر شرايط صحت را دارد؛ ولي در واقع، همان قرض ربوي است. حضرت امام در بحث حيله‌هاي ربا هر نوع معامله به ظاهر صحيح را كه به قصد حيله ربا انجام گيرد، باطل مي‌دانست؛ به همين جهت، گرچه ايشان اصل معامله اسكناس را جايز مي‌شمرد، اگر براي فرار از رباي قرضي صورت مي‌گرفت، به بطلان آن فتوا مي‌داد.۱۳

 

ج. فروش دَين به شخص ثالث به مقدار كم‌تر: چنان‌چه طلبكار، طلب مدت‌دار خود را پيش از سررسيد، به بدهكار به مقدار كم‌تر بفروشد، چنين معامله‌اي از نظر فقهي صحيح است (قاعده ضَع و تعجل). حال اگر طلبكار طلب مدت‌دار خود را به شخص ثالث بفروشد، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ حضرت امام در تحريرالوسيله چنين معامله‌اي را اگر با قصد واقعي انجام شود، جايز مي‌دانستند؛۱۴ ولي پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانكداري، افرادي از فروش دَين به شخص ثالث سوءاستفاده كرده، كوشيدند با اين پوشش، قرض ربوي انجام دهند كه اين امر باعث شد امام بيع دَين به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند.۱۵

 

د. بيع شرط: شخص كالايي را مي‌فروشد؛ به شرط آن‌كه اگر در موعد خاصي پول را بياورد بتواند معامله را فسخ كند. اين نوع بيع از نظر فقه جايز است؛ ولي برخي، از آن به صورت حيله ربا استفاده مي‌كنند. فرد نيازمند به پول، براي مثال، خانه خود را به صورت بيع شرط مي‌فروشد تا در مدت مقرر با برگرداندن پول، خانه را بخرد و دوباره مال شود. در اين مدت، چون در خانه سكونت دارد، مبلغي به صورت اجاره منزل به خريدار مي‌دهد. در پايان مدت، شخص خريدار خانه، پول اوليه را با مبلغي به صورت اجاره بها دريافت مي‌كند و شخص نيازمند به پول نيز در اين مدت با پولي كه با خريد خانه در دست داشت، كار خود را انجام مي‌دهد. به علت آن‌كه قرض ربوي، در پوشش اين معامله انجام مي‌گيرد، حضرت امام، اين نوع معامله را باطل و ربا مي‌داند.۱۶

 

ه'. شرط فاسد: از جمله مواردي كه از آن استفاده ربا مي‌شود، شرط امري باطل به منظور ربا است؛ براي مثال، فروشنده در ضمن بيع نسيه شرط مي‌كند كه اگر مشتري ثمن را در وقت معين نپردازد، براي هر روز يا هر ماه تاخير، فلان مقدار بپردازد. امام در پاسخ اين پرسش فرموده است: اين شرط صحيح نيست.۱۷

 

از آن‌جا كه شرط ضمن عقد نبايد با قرآن و سنت مخالف باشد، چنان‌چه شرط مخالف قرآن و سنت در معامله قرار گيرد، شرط، باطل و غيرنافذ است و نمي‌توان بر آن اثري را مترتب كرد. در بيع نسيه چون ثمن معامله معين شده و به ذمه فرد قرار گرفته است، مبلغ دَين، با تاخير در اداي آن تغيير نمي‌كند؛ بنابراين، شرط زيادشدن آن غيرصحيح است و همان‌طور كه پيش‌تر گفتيم، ربا فقط در دَين ناشي از قرض تحقق نمي‌يابد؛ بلكه هر نوع دَين پس از قطعي‌شدن، قابل تغيير نيست و شرط زيادشدن آن به علت تاخير، غيرصحيح بوده، حكم ربا دارد.

 

۴. در رباي محرم تفاوتي ندارد كه زيادي از ابتدا در عقد قرض، شرط شده باشد يا براي تمديد مهلت، زيادي بگيرد؛ به همين علت، جريمه تاخير دين حرام است. در بانك‌هاي ربوي اگر بدهي در موعد مقرر ادا مي‌شد، جريمه به آن تعلق نمي‌گرفت؛ ولي به واسطه تاخير، ۱۲ درصد جريمه در سال به آن اضافه مي‌شد. در زمان جاهليت (پيش از اسلام) قرض ربوي دو صورت داشت: گاه از ابتدا، عقد قرض، ربوي بود، و گاه زيادي، براي تمديد دَين بود؛ يعني قرض اوليه ربوي نبود، بلكه هنگام سررسيد كه شخص نمي‌توانست بدهي را بپردازد، طلبكار به اين شرط مهلت مي‌داد كه مبلغ زيادتري به او بدهد.۱۸

 

۵. تعلق عناوين شرعي به امري متفاوت است. گاه عناوين متباين هستند و اگر عنوان اولي بر آن تعلق گرفت، امكان تعلق عنوان ديگر نيست؛ براي مثال، معامله تحقق يافته، يا بيع (فروش) و يا هبه (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون مقابل و عوض است؛ ولي در بيع، عوض وجود دارد؛ بنابراين، معامله پيشگفته يا بيع است يا هبه، و امكان ندارد هر دو عنوان بر آن صدق كند؛ چون مفاهيم آن دو، قابل جمع نيست. گاهي عناوين قابل جمع هستند؛ براي مثال، بر فعل خاصي، عنوان غصب و كمك به فقير صدق مي‌كند. شخص، بدون اجازه صاحب كالا، كالاي كسي را به شخص فقيري عطامي كند كه در اين‌جا اين عمل، هر دو عنوان را مي‌پذيرد. اگر چند عنوان با هم بر يك عمل صادق باشد، هر عنوان، حكم خود را مي‌طلبد و در موارد تعارض احكام بايد طبق مباحث اصولي، نتيجه را لحاظ كرد. اگر عنوان حرام و واجب بر يك شي، صادق باشد، آيا در اين صورت، واجب امتثال مي‌شود؟ اگر دو عنوان حرام و مباح صدق كند، عنوان حرام غلبه مي‌يابد يا حلال؟

 

 نقد و بررسي نظريات مطرح

 

با توجه به مباحث پيشين، راه‌حل‌هاي مطرح شده براي رفع مشكل جريمه تاخير را ذكر، و آن‌ها را نقد و بررسي مي‌كنيم.

 

۱. جريمه تاخير در ازاي ضرر وارد شده به بانك

 

آيت‌ا بجنوردي در اين زمينه گفته است كه بانك، سود را شرط نمي‌كند تا ربا تحقق يابد؛ بلكه چون بان با پول كار مي‌كند، تاخير اداي بدهي، مانع تحقق منافع مي‌شود؛ بنابراين بان ضرر مي‌بيند و بايد جبران شود.۱۹ وي عدم كسب سود را ضرر دانسته، شخص را به جبران خسارت وارد شد مكلف مي‌كند.

 

بايد دانست كه عدم نفع، هميشه ضرر نيست. اگر به گونه‌اي باشد كه تاخير، به ضرر بينجامد و اين ضرر، طبق نظر عرف به بدهكار مستند شود، اين قابليت وجود دارد كه ضرر وارد آمده را جبران كرد؛ ولي وقتي بانك در مواقع متعددي سرمايه‌هاي خود را نمي‌تواند به‌كار بيندازد و تسهيلات لازم را در اختيار افراد قرار نمي‌دهد، چگونه عرف چنين استنادي را موجه مي‌داند؛ به ويژه كه مقدار بدهي اندك باشد.

 

در مباحث فقهي درباره عمل كارگر محبوس آمده است كه اگر او حبس نشده بود، مي‌توانست كار كند و درآمدي به دست آورد؛ ولي به علت حبس از كسب سود ناتوان شد. آيا كسي كه او را از چنين منفعتي محروم ساخته، ضامن است يا نه؟ بيش‌تر فقيهان از جمله حضرت امام، غصب را در منافع كارگر محبوس ثابت ندانسته و دليل «علي‌اليد» را در مغصوب و منافع آن جاري نمي‌دانند؛ زيرا عمل او ماليت ندارد؛ البته چنان‌چه محبوس در زمان حبس اجير كسي بوده، يعني منافع عمل خود را به ديگري فروخته باشد و به علت جلوگيري، منافع او كه فروخته شده از بين برود، چون حبس، سبب نابودي منافع مالي او شده، غاصب، ضامن منافع است.۲۰

 

درباره غصب اموال آمده است كه اگر مالي غصب شد، عين و منافع آن مورد ضمانت است؛ براي مثال اگر خانه‌اي را كه قابليت اجاره دارد و منافع آن در طول زمان جاري است، غصب كند، ضامن اصل خانه و اجرتِ مدتِ غصب آن است. حال اگر شخص، بدهي خود را نپرداخت، آيا دَين نيز منافع دارد؟ اگر شرع منفعت دَين را پذيرفته باشد، در قرض نيز به علت نابودي منافع آن در طول زمان مي‌بايست منافع ضمانت شود و اگر قرض‌دهنده به عمد از آن منافع در مدت قرض مي‌گذرد، پس از سررسيد و عدم توان پرداخت، چرا خداوند براي او بدون جبران خسارت مهلت داده است؟ همچنين اگر تاخير اداي بدهي شخص به بانك، ضمان آور است، افرادي كه از دولت طلبكار هستند و دولت پس از مدت‌ها طلب آن‌ها را مي‌پردازد، جريمه آن را بايد ادا كند. همچنين افرادي كه خمس و زكات بدهكار هستند، در صورت تاخير و تبديل خمس و زكات به دَين افزون بر اصل آن، جريمه آن را نيز بايد بدهكار باشند؛ در حالي‌كه اين آثار در مسائل فقهي پذيرفته نيست و منفعتي براي دَين لحاظ نمي‌شود.

 

۲. جريمه مالي در ازاي جرم بودن تاخير۲۱

 

در ضمنِ آراي اهل‌سنت گذشت كه طبق حديثي از پيامبر اسلام۶ تاخير بدهكار توانا در اداي دين، جرم و مجازات بردار است. اين مضمون در كتاب‌هاي حديث شيعه نيز از پيامبر نقل شده است.۲۲ طبق قرآن،۲۳ به بدهكاري كه توانايي پرداخت دين را ندارد، مهلت داده مي‌شود تا هنگام توانايي، بدهي را بپردازد؛ ولي بر بدهكار توانا واجب است بدهي را سر موعد بپردازد و عدم پرداخت، جرم و قابل تعقيب جزايي است و قاضي مي‌تواند او را مجازات كند. مجازات صورت‌هاي گوناگون اعم از مالي و بدني يا غير آن دارد. قاضي ممكن است پس از اخطار، به حبس يا پرداخت مبلغي به صورت مجازات مالي دستور دهد يا فرمان دهد از اموال او چيزي فروخته، و مال طلبكار پرداخت شود. در صورت صحتِ مجازات مالي و پرداخت آن، مبلغ آن به طلبكار داده نمي‌شود؛ بلكه به بيت‌المال انتقال مي‌يابد؛ بنابراين با تفصيلات ذكر شده نمي‌توان به طور مطلق حكم كرد: هر كس بدهي خود را نپرداخت بايد جريمه بدهد؛ زيرا

 

يك. ممكن است از پرداخت ناتوان باشد؛

 

دو. مجازات مالي با فرض پذيرش اصل آن درباره بدهكار توانا، محتاج حكم حاكم است؛

 

سه. جريمه مالي به بانك و طلبكار پرداخت نمي‌شود؛ بلكه به بيت‌المال واريز مي‌شود.۲۴

 

ممكن است گفته شود: چون بانك‌ها دولتي است، مبلغ جريمه در نهايت به بيت‌المال واريز مي‌شود، و نيز حاكم مي‌تواند به صورت كلي، حكم يا قانوني را تصويب كند كه تاخير در اداي بدهي جرم، و مجازات آن، فلان مقدار است؛ ولي بايد توجه داشت كه نظريه پيشين به بانك‌هاي دولتي اختصاصي ندارد؛ زيرا صاحب نظريه در اين امر تفاوت قائل نيست؛ افزون بر اين كه در صورت صحت اين نظريه، جريمه تاخير خسارت به بيت‌المال دولت واريز مي‌شود و اگر بانك، خصوصي باشد نمي‌تواند مبالغ را دريافت كند؛ بنابراين، نظريه مطرح شده نمي‌تواند جريمه تاخير بانك‌ها را تصحيح كند.

 

۳. جريمه تاخير، جبران كاهش ارزش پول است.

 

وجود تورم سالانه، باعث كاهش ارزش پول مي‌شود. عدم پرداخت بدهي سر موعد، كاهش ارزش آن را در پي دارد. در مبادله‌هايي كه با پول كاغذي سروكار دارد، معامله بر قيمت و ارزش حقيقي پول قرار مي‌گيرد، نه به مبلغ اسمي؛ بنابراين معادل ارزش طلب حقيقي شخص بايد برگردانده شود، و از زمان سررسيد تا هنگامي كه بدهي پرداخت شود، ارزش حقيقي آن كاهش مي‌يابد، و بدهكار بايد مقدار واقعي را بپردازد.

 

در اين باره بايد گفت: يك. مقدار تورم ممكن است كم و زياد باشد. مبلغي را كه در بانك‌ها به صورت جريمه قرار مي‌دهند، اگر در حدود مقدار تورم همان سال باشد، با اين نظريه سازگار است؛ ولي پيش‌تر گذشت كه بانك‌ها، مبلغ جريمه را شش درصد بيش‌تر از سود تسهيلات آن بخش محاسبه مي‌كنند و اين مقدار، هيچ رابطه‌اي با تورم ندارد. دو. از نظر فقهي محاسبه كاهش ارزش پول به ميزان تورم در ديون مورد تاييد نيست؛ زيرا عرف در تورم پايين محاسبه آن را زيادي پنداشته، به ربا حكم مي‌كند. در واقع، عرف در تورم كم، مقدار پرداخت شده را به ميزان طلب اصلي مي‌داند؛ به همين جهت، بانك در اداي بدهي خود به مردم، كاهش ارزش پول را محاسبه نمي‌كند. در پرداخت بدهي دولت به كاركنان نيز اين امر محاسبه نمي‌شود. طبق ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، تورم در بدهي ديون گذشته در صورتي محاسبه مي‌شود كه ارزش حقيقي دَين كاهش شديد داشته و بدهكار، توان پرداخت نداشته باشد. در آن ماده آمده است:

 

در دعاوي كه موضوع آن دَين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.۲۵

 

۴. جريمه تاخير به صورت تعهد بدهكار در قالب شرط ضمن عقد

 

اين نظريه در حال حاضر به وسيله بانك‌ها با تصويب شوراي نگهبان اجرا مي‌شود. يكي از اعضاي شورا مي‌گويد:

 

جريمه تاخير، ربا نيست؛ بلكه بانك مي‌گويد: سرماه بايد قسط خود را بپردازي. اگر نياوردي، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازي، نه اين‌كه جريمه را مي‌دهي تا مبلغ [= قسط] يك ماه ديگر پيش تو بماند: لذا تاخيرِ تاديه، ربا نيست. حال كه ربا نيست، اگر در ضمن عقد با قرض شرط شده باشد، حكم «المو‌منون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نمي‌آيد.۲۶

 

پيش‌تر گفتيم كه يكي از مباحث مهم معاملات، جايگاه شرط و احكام متفر‌ع بر آن است. طبق معيارهاي فقهي از جمله حديث «المو‌منون عند شروطهم»؛ مو‌منان بر تعهدهاي خود وفا مي‌كنند، تعهدي كه در ضمن عقد قرار گيرد (شرط شود) همچون خود عقد بايد مراعات شود؛ اما شرط لازم‌العمل، خود شرايطي دارد؛ از جمله آن‌كه نبايد مخالف قرآن و سنت باشد و گرنه شرط، فاسد و باطل است و اثر شرعي و عرفي بر آن مترتب نيست؛ البته طبق نظر محققان، شرط فاسد، باعث فساد اصل معامله نمي‌شود؛ از اين‌رو اصل عقد باقي خواهد ماند؛ مثل قرض ربوي كه شرط رباي آن باطل است؛ ولي اصل قرض، صحيح است؛۲۷ بنابراين اگر ثابت شود تعهد پرداخت جريمه، شرايط صحت را دارد، اين مصوبه از نظر فقهي صحيح خواهد بود؛ اما به ادله ذيل چنين نيست.

 

يك. همان‌طور كه از حضرت امام نقل كرديم، شرط پرداخت جريمه صحيح نيست۲۸ و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جريمه تاخير را حرام دانست؛ ولي بطلان چنين شرطي را نپذيرفت؛ با اين‌كه هر دو امر، طبق نظر ايشان ناصحيح است.

 

دو. فرقي نيست كه در ضمن عقد، به شرط تصريح شود يا آن‌كه عقد بر آن مبتني باشد. در بانكداري ربوي، جريمه تاخير به صورت قانون وجود داشت و هر كسي كه وام مي‌گرفت، عقد قرض طبق قوانين موجود منعقد مي‌شد؛ بنابراين اگر تعهد جريمه تاخير با شرط اشكال ندارد، لازم نيست شرط با صراحت ذكر شود؛ بلكه اگر عقد بر آن مبتني باشد بايد صحيح باشد و بالتبع، جريمه تاخير در بانكداري ربوي هم بايد صحيح باشد.

 

سه. همان‌طور كه در معيارهاي فقهي گفتيم، ربا هميشه براي قرض اوليه نيست؛ بلكه برخي از انواع رباهاي جاهليت براي تاخير دين بوده است.

 

چهار. نمي‌توان باور كرد كه اين شرط، حيله ربا نباشد. رسيدن به مقصود با تغيير ظاهري الفاظ، واقعيت را تغيير نمي‌دهد. تمام موارد حيله‌هاي ربا كه در نظر حضرت امام باطل بود، شرايط ظاهري عقد را داشتند.

 

پنج. تعلق عنوان جريمه، مانع از تعلق عنوان ربا نيست؛ زيرا عنوان جريمه و ربا تباين ندارند؛ بلكه قابل جمع هستند. آن‌چه به صورت خسارت و جريمه گرفته مي‌شود، به علت زيادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نيز مي‌يابد و حرام مي‌شود؛ بنابراين، بر فرض كه جريمه از جهتي جايز باشد، از جهت ديگر ربا و حرام خواهد بود۲۹ و ملا حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جريمه است.

 

 راه حل

 

با توجه به اين‌كه تاخير در اداي ديون باعث خسارت به بانك مي‌شود، براي رفع اين معضل بايد چاره‌اي انديشيد. در بانكداري ربوي، جريمه‌اي بيش از نرخ بهره براي مدت تاخير وضع مي‌شد؛ ولي در بانكداري غير ربوي، امكان اجراي شرط اداي خسارت به علت مشابهت كامل آن با ربا وجود ندارد.

 برخي از محققان راه حل مناسبي را ارائه كرده‌اند.۳۰ به نظر ايشان، عقود بانك به‌طور كلي دو نوع است: مشاركتي و غير مشاركتي. براي عقود غيرمشاركتي به علت آنكه رابطه بانك و مشتري رابطه طلبكار و بدهكار است بايد با گرفتن وثيقه قابل وصول در ابتداي معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تاخير جلوگيري كرد؛ ولي در عقود مشاركتي كه بانك و مشتري با هم در امري سرمايه‌گذاري كرده‌اند، قرارداد مشاركت قابل تمديد است؛ براي مثال اگر بانك و شخصي كارخانه‌اي را ايجاد كردند و فرد متعهد شد در طول چند سال، سهم بانك را به‌تدريج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانك مي‌تواند زمان فروش سهم خود را به تاخير بيندازد و در آن مدت از سود آن استفاده كند يا آن‌كه سهم سود خود را طبق قرار اوليه در صورت تاخير، تغيير دهد؛ بنابراين ضرري متوجه بانك نخواهد شد.

 

راه‌حل پيشين صحيح بوده، جهت تحقق آن لازم است به تعداد اقساطي كه شخص متعهد شده كه سهم بانك را بخرد، معامله متعدد شود، نه آن‌كه قرارداد بيع صورت گيرد و شخص، بدهي خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا كه بانك، سهم خود را مي‌فروشد، دفترچه سهام تهيه مي‌شود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمي از آن را مي‌خرد و تا پيش از فروش، بانك طلبكار نيست؛ بلكه صاحب سهام است و از سود و مزاياي آن استفاده مي‌كند. هنگام فروش، چنان‌چه قيمت سهام تغيير كرده باشد، سهم را به قيمت روز مي‌فروشد؛ از اين رو خريدار مي‌كوشد تا سهم مذكور را سر موعد خريداري كند.

افزون بر اين، بانك مي‌تواند از راه تشويق و تنبيه وارد عمل شود و اگر كسي بدهي خود را زودتر پرداخت، مبلغي را به صورت جايزه و از باب «ضَع و تعجل» به او برگرداند. اين امر مورد اتفاق است كه مي‌توان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهي كم كرد و آن را زودتر پرداخت.

 

همچنين بانك مي‌تواند در ارائه خدمات به مشتريان متخلف مانع ايجاد كند. به آنان دسته چك ندهد. چك‌هاي آن‌ها را وصول نكند. حواله‌هاي آن‌ها را منتقل نكند و از انواع راه‌هايي كه شخص را وا مي‌دارد تا ديون خود را بموقع بپردازد، استفاده كند.

امروزه بانك با ارائه جايزه و تشويق جهت قرض‌الحسنه ميلياردها تومان، درآمد مردم را جمع‌آوري مي‌كند و مقدار اندكي از منافع آن را به صورت جايزه به آن‌ها بر مي‌گرداند. براي رفع تاخير نيز مي‌توان از سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي استفاده كرد. مهم آن است كه بانك بخواهد به موازين شرعي به‌طور كامل عمل كند.

  

 پي‌نوشت‌ها

 .۱ عضو هيات‌علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد.

 .۲ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش ۱۱۳۰۱، ۲۲/۹/۱۳۶۲.

 .۳ حسين‌مهرپور: مجموعه نظريات شوراي نگهبان، سازمان انتشارات كيهان، تهران، ۱۳۷۱، ج ۳، ص ۱۹۳ و ۱۹۸.

 .۴ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش ۱۳۱۸۰، ۱۳/۳/۱۳۶۹.

 .۵ همان، ش ۱۵۲۴۶، ۱۶/۴/۱۳۷۶.

 

.۶ براي تفصيل بحث درباره سير قوانين در اين زمينه، ر.ك: ابراهيم شفيعي سروستاني: سيرتطور قوانين در نظام جمهوري اسلامي ايران، آمده در مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، اجتهاد و زمان و مكان ۲، مو‌سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، ۱۳۷۴، ص ۳۵۰ - ۳۶۶؛ ابراهيم درويشي: «خسارت تاخير تاديه در ترازوي نقد و بررسي»، فصلنامه بانك صادرات ايران، ش ۹، تابستان ۷۸، ص ۷۶ و ۷۷.

 

.۷ براي بحث تفصيلي در اين زمينه، ر.ك: عصام‌انس الزفتاوي: حكم‌الغرامه الماليه في الفقه الاسلامي، المعهد العالمي للفكرالاسلامي، القاهره، ۱۹۹۶.

 

.۸ علي المتقي‌الهندي: كنزالعمال، مو‌سسه‌الرساله، بيروت، ۱۴۰۱، ج ۶، ص ۲۲۲.

 .۹ ر.ك: مجموعه سخنراني‌ها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، مو‌سسه عالي بانكداري ايران، تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۳ و ۳۴؛ ايرج توتونچيان: پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‌داري، توانگران، تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶ و ۲۳۷.

 

.۱۰ روح‌ا موسوي خميني [امام]: كتاب‌البيع، مو‌سسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني، ۱۳۷۹، ج ۵ ص ۵۲۷ - ۵۲۹؛ همو: تحريرالوسيله، مطبعه‌الاَّداب في النجف‌الاشرف، ج ۱، ص ۵۳۵؛ سيدابوالقاسم خوئي: منهاج‌الصالحين، مدينه‌العلم، قم، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۴۸.

 

.۱۱ سيدمحمدباقر صدر: البن اللاربوي، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، ۱۴۰۰، ص ۱۷۹ و ۱۸۰؛ سيدابوالقاسم خويي: منهاج‌الصالحين، ج ۲، ص ۱۷۰.

 .۱۲ سيد ابوالقاسم خويي: منهاج‌الصالحين، ج ۲، ص ۴۹: روح‌ا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج ۱، ص ۵۳۶.

 

.۱۳ روح‌ا موسوي خميني [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامي، قم، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۱۴۸.

 

.۱۴ روح‌ا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج ۲، ص ۶۱۱.

 .۱۵ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۷۵ و ۱۷۶.

 .۱۶ همان، ص ۷۲ و ۸۵.

 .۱۷ همان، ص ۱۰۲.

 .۱۸ فخرالدين محمد بن عمر الرازي: التفسيرالكبير، دارالكتب العلميه، بيروت، ۱۴۱۱، ج ۹، ص ۳.

 .۱۹ ر.ك: مجموعه سخنراني‌ها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، ص ۳۳.

 .۲۰ روح‌ا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج ۲، ص ۱۷۳ و ۱۷۷.

 .۲۱ مجموعه سخنراني‌ها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، ص ۳۴.

 .۲۲ حر عاملي: وسائل‌الشيعه، مو‌سسه آل‌البيت لاحياالتراث، قم، ۱۴۱۶ حديث چهارم از باب ۸ كتاب الدين و القرض ج ۱۸، ص ۳۳۴.

 .۲۳ بقره (۲): ۲۸۰.

 .۲۴ ر.ك: سيدعباس موسويان: بانكداري اسلامي، مو‌سسه تحقيقاتي پولي و بانكي، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۲۰.

 .۲۵ ر.ك: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش ۱۶۰۷۰، ۱۱/۲/۱۳۷۹.

 .۲۶ مصاحبه با حضرت آيت‌ا رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان درباره بانكداري اسلامي، بانك مركزي ايران، تهران ۱۳۷۲، ص ۳۳ و ۳۴.

 

.۲۷ ر.ك: روح‌ا موسوي خميني [امام]: كتاب‌البيع، ج ۵، ص ۲۳۶ - ۳۵۹..۲۸ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۰۲.

 .۲۹ اين مطلب از افادات استاد آيت‌ا قديري است.

 .۳۰ سيدعباس موس

 


  مقالات

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۱۴:۰۰:۴۹ | 356 بازدید

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

 

 فصل اول - مواد عمومي

 

ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي كنند:

 

الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

 ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

 

ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

 

د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.

 

ه - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

 

و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.

 

ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

 

ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.

 

تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود.

 

تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود.

 

ماده 2 - دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.

 

تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعيين كيفر مي نمايد

 

و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.

 

ماده 3 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( تا دو سال ) است دادگاه ميتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

 

الف - در مورد كاركنان پايور:

 

1 - كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال.

 

2 - جزاي نقدي از دوميليون ( 000‚000‚2 ) ريال تا بيست ميليون (000‚000‚20 ) ريال.

 

3 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

 

4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

 

5 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال.

 

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

 

1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

 

2 - جزاي نقدي از يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال.

 

3 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و حداكثر تا پايان

 

خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از شش ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.

 

تبصره 1 - در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين ، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي باشد.

 

تبصره 2 - در كليه جرائمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي باشد ، قاضي مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي باشد. ماده 4 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( بيش از دو سال تا پنج سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

 

الف - در مورد كاركنان پايور:

 

1 - جزاي نقدي از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50 ) ريال.

 

2 - محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.

 

3 - تنزيل يك درجه و يا رتبه.

 

4 - انفصال موقت از شش ماه تا يك سال.

 

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

 

1 - جزاي نقدي از پنج ميليون ( 000‚000‚5 ) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30 ) ريال.

 

2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

 

ماده 5 - در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( بيش از پنج سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

 

الف - در مورد كاركنان پايور:

 

1 - جزاي نقدي از سي ميليون ( 000‚000‚30 ) ريال تا يكصد ميليون (000‚000‚100 ) ريال.

 

2 - محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.

 

3 - تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه.

 

4 - انفصال موقت به مدت يك سال.

 

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

 

1 - جزاي نقدي از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50 ) ريال.

 

2 - اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال.

 

ماده 6 - در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي شوند ، كليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاري است.

 

ماده 7 - در مواردي كه در اين قانون ، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه ، به شرح زير قابل تبديل و تخفيف مي باشد:

 

الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به تنزيل دو درجه و يا رتبه.

 

ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.

 

ج - مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.

 

د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانوني آن.

 

ه - مجازات شلاق تعزيري به يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال جزاي نقدي.

 

ماده 8 - در مواردي كه تخفيفهاي مقرر در مواد ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) اين قانون درخصوص مجازات حبس اعمال مي شود ، دادگاه نمي تواند آن را به استناد ماده ( 7 ) اين قانون مجددا تخفيف دهد.

 

ماده 9 - جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/9/7 است.

 

ماده 10 - ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي ، مجازات اصلي جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تاثيري در صلاحيت ندارد.

 

ماده 11 - دادگاههاي نظامي مي توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را كه بيش از يك سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محكومان مذكور به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي كنند معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي شوند. تبصره - مقررات اجرائي حبس با خدمت ، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضائي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

 

   ماده 12 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعي دادگاهها در جرائم عمدي به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج مي گردند:

 

الف - محكوميت يا محكوميتهاي ( در صورت تعدد ) به حبس غيرتعليقي زائد بر پنج سال.

 

ب - محكوميت به حدود.

 

ج - محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.

 

د - محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو.

 

تبصره 1 - در صورت وجود شرائط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان ، دادگاه مي تواند با ذكر دلائل و تصريح در متن حكم ، اجراي اثر تبعي حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/3/2 معلق نمايد.

 

تبصره 2 - به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به محض قطعي شدن محكوميتهاي فوق پايان داده خواهد شد.

 

تبصره 3 - در صورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محكوم شوند ، اخراج از خدمت ( انفصال ، بازخريدي و يا بازنشستگي ) با توجه به نوع جرم و با رعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با راي كميسيونهاي انضباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.

 

ماده 13 - عفو محكومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اينكه تصريح شده باشد.

 

ماده 14 - افسران و درجه داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام

 

نرسانده اند چنانچه به علت ارتكاب جرائم عمدي به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده ( 12 )اين قانون محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.

 

ماده 15 - دادگاههاي نظامي مي توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين مجازات ، به عنوان تتميم حكم ، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند:

 

الف - در مورد كاركنان پايور:

 

1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.

 

2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

 

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

 

1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.

 

2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه داران وظيفه.

 

3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا پايان مدت خدمت وظيفه و درصورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را موردحكم قراردهد.

 

تبصره - درهرمورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده باشد نمي تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتميمي موردحكم قرار دهد.

 

ماده 16 - حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح يك سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون كاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد.

 

فصل دوم - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي

 

ماده 17 - هرنظامي كه برنامه براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام جمهوري اسلامي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل دهد  يا اداره نمايد يا   در چنين جمعيتي شركت يا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب مي شود.

 

ماده 18 - هريك از اشخاص مذكور در ماده ( 17 ) قبل از كشف توطئه ودستگيري ، توبه نمايد و خود را به ماموران معرفي كند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد ، به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكب جرم ديگري شده باشد به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.

 

ماده 19 - هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور ( ايجاد رعب ، آشوب و قتل ) ، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند ، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي دارند درصورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي گردند.

 

ماده 20 - هر نظامي كه به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه واردكردن به تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد به مجازات محارب محكوم مي شود.

 

ماده 21 - نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غيراين صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي گردند:

 

الف - هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده يا تاسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظائر آنها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد.

 

ب - هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند.

 

ج - هر نظامي كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گروهها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربان و مفسدان اغوا و تشويق كند يا عملا  وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

 

ماده 22 - هر نظامي كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد ، محارب محسوب مي شود.

 

ماده 23 - هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظائف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن ، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به منظور براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

 

ماده 24 - افراد زير جاسوس محسوب و به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند:

 

الف - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را در اختيار دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تاسيسات ، استحكامات ، پايگاهها ، كارخانجات ، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي ، توقفگاههاي موقت ، ساختمانهاي نظامي ، كشتيها ، هواپيماها يا وسائل نقليه زميني نظامي يا امنيت تاسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

 

ب - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده ، به هردليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.    

 

  ج - هر نظامي كه اسرار نظامي ، سياسي ، امنيتي ، اقتصادي و يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

 

د - هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه بندي شده ، به نفع دشمن و يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود ، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي گردد.

 

تبصره - هر نظامي كه عالما و عامدا فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

 

ه - - هربيگانه كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها ، كارخانجات ، انبارهاي تسليحاتي ، اردوگاههاي نظامي ، يگانهاي نيروهاي مسلح ، توقفگاههاي موقتي نظامي ، ساختمانهاي دفاعي نظامي و وسائط نقليه زميني ، هوائي و دريائي وارد شده يا به محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غيراين صورت به حبس از يك تا ده سال محكوم مي گردد.

 

تبصره 1 - هركس در جرائم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است محكوم مي شود.

 

تبصره 2 - معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و در مواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم مي شود.

 

ماده 25 - منظور از دشمن عبارت است از: اشرار ، گروهها و دولتهائي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان برضد امنيت ملي است.

 

تبصره - هرگاه براي دادگاه ، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طريق قوه قضائيه از شوراي عالي امنيت ملي استعلام و نظر شوراي مذكور ملاك خواهد بود.

 

ماده 26 - هر نظامي كه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات طبقه بندي شده را در اختيار افرادي كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند ، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان به كلي سري داشته  باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان سري داشته باشد به حبس از دو  تا ده سال.

 

ج - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.

 

تبصره 1 - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

 

تبصره 2 - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.

 

تبصره 3 - طبقه بندي و تغيير طبقه بندي اسناد و مدارك ، مذكرات ، تصميمات و اطلاعات و طرز نگهداري اسنادطبقه بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و  پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

ماده 27 - هر نظامي كه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا سهل انگاري يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشاء اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و مدارك مذكور در ماده ( 26 ) اين قانون شود با توجه به طبقه بندي اسناد افشاء شده به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

 

الف - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

 

ب - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان سري داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.

 

ج - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

 

تبصره - هرگاه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

 

ماده 28 - هر نظامي كه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندي شده ، در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي ، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه اطلاعاتي شود ، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي گردد.

 

فصل سوم - جرائم برخلاف تكاليف نظامي

 

ماده 29 - هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود ، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي گردد.

 

ماده 30 - هر فرمانده يا مسئوول نظامي بدون استفاده از تمام وسائل دفاعيه كه در اختيار او بوده از انجام اقداماتي كه وظيفه نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد و آنچه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تاسيسات ، استحكامات ، سربازخانه ، كارخانجات ، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي ، هواپيما ، كشتي ، شهر ، آبادي و اراضي به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد به مجازات محارب محكوم مي شود.

 

ماده 31 - هر فرمانده يا مسوول نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد در صورتي كه تصميم متخذه موجب خلع سلاح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آنها يا تسليم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است ، بشود به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.

 

ماده 32 - هر نظامي كه در مقابل دشمن ، از به كار بردن سلاح يا مهمات يا ساير امكانات نظامي براي مبارزه خودداري نمايد يا آشكارا مرتكب اعمالي گردد كه موجب تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمدا از كوشش براي روبرو شدن ، جنگيدن ، اسير نمودن يا منهدم ساختن نيروها ، كشتيها ، هواپيماها يا هرگونه وسائل ديگر دشمن كه به عهده او بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد چنانچه موجب شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.

 

ماده 33 - نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي شوند:

 

الف - نظاميان مسلحي كه با تباني يابه صورت دسته جمعي ازاطاعت فرماندهان يا روساي خود سرپيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هريك به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال  يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ج - نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي ، صنفي و گروهي و يا به منظور بهره مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسوولان و نظائر آن در يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع ، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.

 

د - چنانچه مرتكبان جرائم فوق غيرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره - هرگاه يك نفر از مرتكبان جرائم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه افراد حسب مورد به مجازات بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) اين ماده محكوم خواهند شد.

 

ماده 34 - هريك از فرماندهان يا مسوولان نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه به اقدام متقابل وادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله يا عده اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

 

ماده 35 - هريك از فرماندهان يا مسوولان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي ، عمليات را ادامه دهد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم ميشود.

 

ماده 36 - هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني ، فرماندهي قسمتي را به عهده گيرد و يا برخلاف امر مافوق ، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محكوم و چنانچه مرتكب جرم ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.

 

ماده 37 - هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا روساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد ، چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - اگرمخالفت بااوامر در ناحيه اي است كه  در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد در صورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

 

ماده 38 - هر نظامي در غيرموارد مذكور در ماده ( 37 ) اين قانون دستوري را لغو نمايد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي گردد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم ميشود.

 

تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند ، باشد ، به حبس از سه ماه تا يك سال و اخراج از خدمت محكوم مي گردد.

 

ماده 39 - هريك از فرماندهان و مسوولان نظامي يا انتظامي كه حسب مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ، شوراي امنيت كشور و شوراهاي تامين استان يا  شهرستان را  در مواردي كه طبق قانون موظف به اجراي آن مي باشند اجراء نكنند ، چنانچه  مشمول مجازات  محارب نباشند يا به موجب  ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري  نگردند به حبس از شش ماه تا  دو سال  محكوم ميشوند.

 

ماده 40 - عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها ، احزاب و جمعيتهاي سياسي و مداخله يا شركت  و يا فعاليت آنان در دسته بنديها و مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است

 

و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي گردند و در هر حال ادامه خدمت يا رهائي اين گونه افراد از خدمت به عهده هياتهاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح مي باشد.

 

ماده 41 - هر نظامي كه در حين خدمت يا ماموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود و در صورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور ، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي گردد و چنانچه از مصاديق مواد ( 612 ) و ( 614 ) قانون مجازات اسلامي مصوب1375/3/2  باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهدشد.

 

تبصره1 - چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بي گناه باشد ديه از بيت المال پرداخت خواهدشد.

 

تبصره2 - مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب ( قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب1373/10/18 ) و آئين نامه هاي مربوط خواهدبود.

 

ماده 42 - هر نظامي كه بايد به طورانفرادي يا جمعي به  ماموريت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب  زير محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از  دو تا ده سال.

 

ب - هرگاه حركت براي عزيمت به  منطقه اي كه در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال.

 

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.

 

تبصره1 - هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از مهلتي كه به او داده شده بدون عذر موجه تاخيركند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهدشد.

 

تبصره2 - هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعلام آماده باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.

 

ماده 43 - هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد درصورتي كه در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم ، درغير اين صورت به شرح زير مجازات مي شود:

 

 

الف - هرگاه در مقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده  سال.

 

ب - هرگاه در ناحيه اي باشد كه درحالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ضروري موضوع اصل   هفتادو نهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا حالت آماده باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال.

 

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا دو سال.

 

تبصره - نگهبان ، مامور ( اعم از نظامي و انتظامي ) مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه يا يك مقام معين  به او واگذارشده باشد.

 

ماده 44 - هر نظامي كه در حين نگهباني به طورارادي بخوابد به شرح زير محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.

 

ب - هرگاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري  موضوع اصل  هفتاد ونهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده باش رزمي باشد  به حبس از شش ماه تا دو سال.

 

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.

 

ماده 45 - هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي تعرض نمايد به ترتيب زير محكوم مي گردد:

 

الف - چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از دو تا پنج سال.

 

تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه اي به نگهبان يا مراقب واردآيد  كه موجب قتل يا جرح يا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم مي گردد.

 

ماده 46 - هر نظامي در حين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام  وظيفه وي اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد ، مگرآن كه  اهانت او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن محكوم مي شود.

 

ماده 47 - هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتكب ضرب يا جرح يا نقص عضو و يا قتل شود علاوه بر محكوميت به قصاص يا ديه ، حسب مورد به شرح ذيل محكوم مي شود:

 

الف - درصورتي كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غيراين صورت به حبس از دو تا پنج سال.

 

ماده 48 - هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد.

 

تبصره - در صورتي كه اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم مي شود.

 

ماده 49 - هر يك از فرماندهان و مسوولان نظامي به افراد تحت امر خود اهانت و يا خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آئين نامه انضباطي آنان را تنبيه نمايد به حبس از دو ماه  تا يك سال محكوم و هرگاه به موجب قوانين جزائي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم مي گردد.

 

ماده 50 - هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن ، مافوق خود يا مراقب يا نگهباني را در

 

 ارتباط با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد ، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.

 

ماده 51 - هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه واردآورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانائي جسمي يا روحي متعذرشود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهركند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي  نظامي موثر باشد ، علاوه بر جبران خسارت  وارده به ترتيب زير محكوم مي گردد:

 

الف - هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.

 

ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج سال.

 

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

 

تبصره - مرتكبان جرائم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردارنمي گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهندداد مگرآن كه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد.

 

ماده 52 - هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي در مقابل ماموران نظامي و انتظامي حين انجام وظيفه آنان مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد  محسوب و به ترتيب زير محكوم مي شود:

 

الف - در صورتي كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.

 

ب - درصورتي كه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.

 

تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن نيز محكوم مي گردد.

 

ماده 53 - هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرائم ذيل گردد ، درهرمورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود:

 

الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمارآزار روحي يا صدمه بدني  وارد كند.

 

ب - چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده اي را تصاحب نمايد.

 

ج - چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قراردارند  درحالي كه كمك رساني از وظايف اوست از كمك خودداري كند.

 

تبصره - در موارد فوق الذكر ، درصورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يا اموالي را تصاحب كرده باشد حسب موردبه قصاص ، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم مي گردد.

 

ماده 54 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي در ارتباط با امور خدمتي توسط فرماندهان و مسوولان رده هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب تلفات جاني و يا صدمات بدني گردد چنانچه به موجب مواد ديگر اين قانون و يا ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.

 

ماده 55 - هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شوون نظامي به نحوي از انحاء موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.

 

فصل چهارم - فرار از خدمت

 

بخش اول - فرار در زمان صلح

 

ماده 56 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند:

 

 الف - چنانچه شخصا خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه.

 

ب - هرگاه دستگيرشوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.

 

ماده 57 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه در زمان صلح  در ماموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه ماموريت  يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل و يا سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده ( 56 ) اين قانون خواهندبود.

 

ماده 58 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي مي باشد جنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي ، خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهندبود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكورباشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حكم فرار در زمان جنگ را خواهدداشت.

 

ماده 59 - كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه دستگيرشده باشند به حبس از سه ماه تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت محكوم مي گردند.

 

ماده 60 - كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفي و  مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار مي شود:

 

الف - چنانچه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائي در مقابل هر روز غيبت و فرار ، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي شود. اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.

 

ب - چنانچه پس از مدت يادشده در بند ( الف ) اين ماده خود را معرفي كنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي گردند.

 

ج - چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي خود  را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهندبود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حكم فراري در زمان جنگ را خواهندداشت.

 

تبصره1 - فراريان مشمول بند ( الف ) فوق درصورتي كه مدعي عذرموجهي باشند ، ادعاي آنان در هياتي كه با شركت فرماندهان و مسوولان عقيدتي سياسي و مسوولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشگرها ، تيپهاي مستقل ، نواحي انتظامي و رده هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي گردد بررسي شده و نظر اكثريت قطعي است. در صورت عذرموجه به تشخيص هيات مذكور ، به تناسب روزهاي موجه از اضافه خدمت وي كسر مي گردد.

 

تبصره2 - در صورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ممكن است با تصويب هيات يادشده در تبصره ( 1 ) اين ماده ، تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده شود.

 

تبصره3 - دستورالعمل بند ( الف ) و تبصره هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون ،    توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تصويب و ابلاغ مي شود.

 

بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه

 

ماده 61 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردند.

 

ماده62 - فراريان مذكور در ماده ( 61 ) اين قانون ، چنانچه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از يك تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم مي شوند.

 

ماده63 - كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روزمتوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا سه سال محكوم ميگردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از دو تا پنج سال  محكوم مي شوند.

 

ماده64 - فراريان مذكور درماده ( 63 ) اين قانون ، هرگاه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي گردند.

 

تبصره - منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مامويت آن را دريافت كرده باشد.

 

ماده 65 - چنانچه فرار افراد مذكور در مواد ( 61 ) ، ( 62 ) ، ( 63 ) و ( 64 ) اين قانون ، موجب شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود به مجازات محارب محكوم مي شوند.

 

ماده66 - هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار ، ضدانقلاب ، اشرار و قاچاقچيان مسلح از محل ماموريت و يا منطقه درگيري فرار نمايد در حكم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.

 

ماده67 - نظامياني كه در زمان جنگ در مامويت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور مي باشند ، هرگاه پس از خاتمه مامويت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت هاي مربوط در داخل يا سفارتخانه ها يا كنسولگريها يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند چنانچه عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهند بود.

 

ماده 68 - هرنظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در ماموريت آماده باش رزمي مي باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.

 

ماده69 - افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفي نكنند فراري محسوب و به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي شوند .درصورتي كه افراد يادشده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفي نمايند ، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي دهد.

 

ماده70 - فراريان مشمول مواد ( 62 ) و ( 64 ) اين قانون ، فقط براي باراول فرار از خدمت ميتوانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و در صورت تعدد و يا تكرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد ( 61 ) و ( 63 ) اين قانون مجازات خواهند شد.

 

بخش سوم - مقررات مشترك

 

ماده71 - هرنظامي كه با سلاح گرم ، هواپيما ، بالگرد ، كشتي ، ناوچه ، تانك و وسائل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

 

ماده72 - هرنظامي با وسائل موتوري ديگر يا ساير وسائل و لوازم مورد استفاده نيروهاي مسلح غير از موارد ياد شده در ماده ( 71 ) اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيرويهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد :

 

الف - هرگاه فرار وي از جبهه باشد از لحظه غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.

 

ج - در غيرموارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال.

 

تبصره - چنانچه عمل وي به موجب مواد ديگر اين قانون مجازات شديدتري داشته باشد به آن مجازات محكوم مي شود.

 

ماده 73 - هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد و موجب شكست جبهه اسلام يا تقويت دشمن گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به سه تا پانزده سال حبس محكوم مي شود.

 

ماده74 - فرار بيش از دونفر كه با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب مي گردد و چنانچه عنوان محاربه براقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و در غيراين صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس مي باشد.

 

ماده75 - محصلان مراكز آموزشي واعضاي پيماني كه طبق مقررات استخدامي نيروهاي مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند انجام مي دهند و بسيجي ويژه تابع مقررات مربوط به اعضاي ثابت و كاركنان خريد خدمت نيروهاي مسلح و ساير بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان وظيفه مي باشند.

 

ماده76 - منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردي است از قبيل:

 

الف - بيماري مانع از حضور.

 

ب - فوت همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و اولاد ( در زماني كه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد ) و همچنين بيماري سخت يكي از آنان ( در صورتي كه مراقب ديگري نباشد و به مراقبت وي نياز باشد ).

 

ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل و زلزله.

 

د - در توقيف يا حبس بودن.

 

تبصره - هرنظامي كه به حوادث مذكور در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) اين ماده مبتلا گردد موظف است در اولين فرصت ممكن ، مراتب را به يگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي ، استحقاقي و امثال آن اقدام نمايد. در صورتي كه امكان اخذ مرخصي وجود داشته باشد و اقدام نكند ، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و سپري شدن مدتي كه عرفا براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به مدت غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطي يا كيفري با او رفتار خواهد شد.

 

ماده77 - كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسما خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي  ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتي كه در اثناء فرار يكي از عذرهاي موجه حادث شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولي مجموع فرار قبل و بعداز حدوث عذر ، يك فرار متوالي و مستمر محسوب مي شود. در صورتي كه پس از صدور راي نهائي دادگاه و ابلاغ آن ، خود را به يگان مربوط معرفي ننمايند فراري محسوب و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد.

 

فصل پنجم - گزارش خلاف واقع

 

ماده78 - هرنظامي به مناسبت انجام وظيفه عمدا گزارشي برخلاف واقع به فرماندهان يا ديگر مقامات مسوول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوءنيت گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهد و يا عمدا جرائم ارتكابي كاركنان تحت امر خود را به مقامات ذيصلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم مي شود:

 

الف - چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب.

 

ب - در صورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.

 

ج - در ساير موارد به استثناي مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال .

 

تبصره1 - چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

 

تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي ( ب ) و ( ج ) اين ماده در اثر بي مبالاتي و سهل انگاري باشد در صورتي كه موجب جنايت برنفس يا اعضاء شده باشد مرتكب به نصف حداقل ، تا نصف حداكثر مجازاتهاي مزبور محكوم خواهد شد و در غير اين صورت طبق آئين نامه انضباطي عمل مي شود. پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات مي باشد.

 

 

 

فصل ششم - تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق نامه هاي خلاف واقع

 

 

 

ماده79 - هرنظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي بر خلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و يا شخصا يا به واسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايدچناچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال و يا شش ميليون ( 000‚000‚6 ) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30 ) ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

 

تبصره 1 - هركس با علم و اطلاع ، از اوراق و تصديق نامه هاي خلاف واقع مذكور در اين ماده استفاده نمايد و يا امتيازاتي كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا سه ميليون (000‚000‚3 ) ريال تا هجده ميليون ( 000‚000‚18 ) ريال جزاي نقدي محكوم و در هر صورت امتياز مكتسبه لغو مي گردد.

 

تبصره2 - مرتكبان جرائم مذكور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جرم ارتشاء نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردند.

 

 

 

فصل هفتم - فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي  و اموال نيروهاي مسلح

 

 

 

ماده 80 - هرنظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي  پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

 

ماده81 - هر نظامي كه مركب يا و وسائل نقليه ياساير اموال متعلق به دولت  يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري  مورد معامله قراردهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس  از شش ماه  تا دو سال محكوم مي گردد.

 

ماده82 - هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و فروش و يا هرنوع معامله ديگري در مورد آن از نظرسازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد يا به نحو  ديگري مورد معامله قراردهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي شود.

 

ماده83 - هر نظامي كه اسلحه و مهمات يا وسائل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا  در اختيار  دولت را كه برحسب  وظيفه  به او سپرده شده به مصرف غير مجاز برساند  يا مورد استفاده غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيار  ديگري بگذارد يا به علت اهمال يا تفريط موجب نقص  يا تضييع  آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

 

ماده84 - هر نظامي كه ساير وسائل و اموال  و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه  به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده  غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه  و برخلاف مقررات در اختيارديگري بگذارد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون براي آن اعتباري منظورنشده است و يا در غيرمورد معين يا  زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.

 

ماده85 - هر نظامي كه به علت اهمال يا تفريط  موجب نقص  يا تضييع اموال مذكور در ماده ( 84 ) اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ ده ميليون ( 10000000 ) ريال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم مي شود. در صورتي كه خسارت وارده كمتر از اين مبلغ باشد ، علاوه برجبران خسارت وارده ، با وي مطابق آئين نامه  انضباطي رفتار مي شود.

 

ماده86 - تشخيص اين كه وسائل و لوازم مذكور در اين فصل جزء وسائل و لوازم نظامي  است  به عهده كارشناسان نظامي ذي ربط در هرمورد مي باشد و دادگاه درصورت لزوم  نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.

 

ماده87 - هرگاه اعمال مذكور  در اين فصل موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن  امنيت  كشور ) و يا شكست  جبهه اسلام گردد مرتكب  به مجازات محارب محكوم مي شود.

 

فصل هشتم - سرقت

 

ماده 88 - هر نظامي كه اسلحه  و مهمات  و مواد منفجره متعلق به دولت  يا در اختيار دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

 

ماده89 - هر نظامي كه وسائل  و لوازم نظامي ( غير ازسلاح و مهمات و مواد منفجره ) و وجوه و اجناس  يا اشياء  متعلق به دولت يا آنچه در اختيار  نيروهاي مسلح است را سرقت  نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي گردد.

 

ماده90 - هر گاه بزه هاي ارتكابي مذكور در مواد ( 88 ) و ( 89 ) اين قانون در موقع اردوكشي يا ماموريت آماده باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت آن در ماموريت محوله يگان ، موثر  و در آن ايجاد اخلال نمايد و  يا يك يا چند نفر از آنان درحين سرقت حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشند يا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردند.

 

  ماده91 - هر نظامي بعض  يا كل نوشته ها يا اسناد  يا اوراق  يادفاتر  يا مطالبي كه در دفاتر  ثبت و ضبط  نيروهاي مسلح  مندرج يا  در اماكن نظامي محفوظ يا نزد اشخاصي كه  رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

 

تبصره1 - چنانچه  امانت دار يا مستحفظ  مرتكب جرم فوق شود  به حبس از سه تا پانزده سال محكوم  مي گردد.

 

تبصره 2 - هر گاه در اثر بي احتياطي ، بي مبالاتي يا عدم  رعايت نظامات دولتي  توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد يا امانت دار و مستحفظ ، جرم فوق واقع و يا اسناد و مدارك و نوشتجات مفقود  يا معدوم يا تخريب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

 

ماده92 - هرگاه بزه هاي فوق موجب  اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست  جبهه اسلام گردد ، مرتكب  به مجازات  محارب محكوم مي شود.

 

فصل نهم - آتش زدن و تخريب و اتلاف

 

ماده93 - هر نظامي كه عمدا تاسيسات يا ساختمانها  يا استحكامات نظامي يا كشتي يا هواپيما  يا امثال آنها  يا انبارها يا راهها  يا وسائل  ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسائل دفاعيه  يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه يا مهمات يا مواد منفجره را آتش بزند يا تخريب كند يا از بين ببرد يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

 

تبصره1 - در صورتي كه انجام  اعمال فوق به قصد براندازي حكومت يا اخلال در نظام ( بهم خوردن  امنيت كشور ) يا شكست جبهه اسلام  باشد مرتكب به مجازات محارب محكوم مي گردد.

 

تبصره 2 - تخريب امكانات  و تاسيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام عقب نشيني طبق دستور لازم الاجراء از شمول  اين ماده مستثني است.

 

ماده94 - هر نظامي كه غيرا زموارد ياد شده در ماده ( 93 ) اين قانون ، عمدا  ساير اموالي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است ، آتش بزند يا تخريب يا تلف كند يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود و اگر عمل  وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم مي شود.

 

فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزوير

 

ماده95 - هر نظامي كه حكم يا امضاءيا مهر يا  فرمان يا دستخط فرماندهي كل قوا را به اعتبار  مقام وي جعل كند يا با علم به جعل  يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

 

ماده96 - هر نظامي كه حكم ياامضاء يا مهر يكي از فرماندهان  يا مسوولان نيروهاي  مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبارمقام آنان جعل كند  يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.

 

ماده97 - هر نظامي  كه حكم يا امضاء يا مهر ساير فرماندهان  و مسوولان نيروهاي مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از  يك تا پنج سال محكوم مي گردد.

 

ماده98 - هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه ، مهر يكي از نيروهاي مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير  مورد استفاده قرار دهد به يك  تاده سال حبس محكوم مي شود.

 

ماده99 - هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه ، منگنه يا علامت يكي ازنيروهاي  مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير  مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميگردد.

 

ماده100 - هر نظامي كه مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي  مسلح يا سازمانها يا ادارات و شركتهاي وابسته به آنها را بدون  مجوز به دست آورده  و به صورت غيرمجاز استفاده كرده يا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد ، علاوه برجبران  خسارت وارده به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم مي شود.

 

ماده101 - هر نظامي كه از مهر ، تمبر يا علائم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او سپرده شده به صورت غيرمجاز  استفاده كند  يا سبب  استفاده شود ، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال  محكوم مي گردد.

 

ماده102 - مرتكبان جرائم  مذكور در مواد قبل اين فصل ، هرگاه قبل از تعقيب مراتب  را به مسوولان ذي ربط اطلاع بدهند  وساير مرتكبان  را معرفي كنند يا بعد از تعقيب ، وسائل دستگيري  آنان را فر اهم نمايند با توجه به  نوع عمل ارتكابي ، دادگاه مجازات آنان را تخفيف داده يا آنان را از مجازات  معاف خواهد كرد.

 

ماده103 - هر نظامي كه دراحكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات  و دفاتر و غيرآنها از نوشته ها  و اوراق رسمي مربوط به  امور نظامي و يا راجع به  وظايفش جعل  يا تزويركند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء  يا مهر يا خطوطي  را تحريف كرده يا كلمه اي را الحاق كند يا اسامي  اشخاص  را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي گردد.

 

ماده104 - هر نظامي كه در تحرير نوشته ها ، قراردادها و مقاوله نامه هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزويرشود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغييردهد ياگفته  و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را  صحيح و يا صحيحي  را باطل يا چيزي  را كه به آن اقرار نشده  اقرارشده  جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال  محكوم ميشود.

 

ماده 105 - هر نظامي كه اوراق  مجعول مذكور در مواد ( 103 ) و ( 104 ) اين قانون  را با علم به جعل  و تزوير مورد استفاده قراردهد به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم مي گردد.

 

ماده106 - هر نظامي كه به مناسبت انجام وظيفه به يكي از طرق مذكور در اسناد و نوشته هاي غيررسمي  جعل يا تزوير كند به حبس  از شش ماه  تا دو سال  محكوم مي شود.

 

ماده107 - هر نظامي كه اوراق مذكور در ماده ( 106 ) اين قانون را با علم به جعلي بودن آنها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي گردد.

 

ماده108 - هر نظامي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز ، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گرددعلاوه برجبران  خسارت وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زيرمحكوم مي شود:

 

 الف - درصورتي كه سود حاصله ياضرروارده تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

 

ب - چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال تا يكصد ميليون (000‚000‚100 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال.

 

  ج - هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يكصد ميليون ( 000‚000‚100 ) ريال باشد به  حبس از دو تا ده سال.

 

ماده109 - قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه يا تسليم مال ، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم دررابطه با معاملات وقراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور علاوه بر ردهديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي گردد.

 

تبصره1 - مجازات شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده است.

 

تبصره2 - در صورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله ، درصدانه مي پردازد ، موضوع قبلا به اطلاع مسئول مربوط رسانيده مي شود و وجوه مزبور دريافت و تماما به حساب خزانه واريز مي گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد بود.

 

ماده110 - هر نظامي كه در معاملات يا مناقصه ها و مزايده هاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني نمايد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آنچه برخلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم مي شود. 

 

ماده111 - چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب جرائم مندرج در مواد ( 108 ) ، ( 109 ) و ( 110 ) اين قانون شركت نمايند به مجازات مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع ، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد.

 

ماده112 - هر نظامي كه در مواد غذائي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمدا مواد غذائي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصا يا به واسطه ديگري تقسيم كند به حبس از دوتاده سال محكوم خواهد شد. 

 

ماده113 - هر نظامي كه با سوء نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسري يا موادغذائي فاسد يا ضايع شده را به طور مسقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم مي شود.

 

ماده114 - چنانچه اعمال مذكور در مواد ( 112 ) و ( 113 ) اين قانون در اثر اهمال و بي توجهي صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.

 

ماده115 - در صورتي كه در اثر وقوع بزه هاي مذكور در مواد ( 112 ) و ( 113 ) اين قانون لطمه جبران ناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد. 

 

ماده116 - چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرائم مندرج در اين فصل ، منافعي كسب كرده يا امتيازاتي گرفته باشد منافع مكتسبه مسترد و امتيازات حاصله لغو مي شود. 

 

ماده117 - در تمام مواردمذكور در اين فصل ، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

 

فصل يازدهم - ارتشاء ، اختلاس و اخاذي

 

ماده118 - هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر

 

از قيمت معمول به هرعنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانون   نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه.

 

ب - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل دودرجه يا  رتبه.

 

ج - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.

 

ماده119 - هرنظامي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس تا يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه.

 

ب - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از يك ميليون (000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از دوتاده سال و جزاي نقدي معادل دوبرابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.

 

ج - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون (000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح.

 

تبصره1 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود.

 

 تبصره2 - هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق الذكر به نيروهاي مسلح تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

 

ماده120 - چنانچه مرتشي و مختلس مذكور در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون از نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است. 

 

ماده121 - مبالغ مذكور در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم  از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع  شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.

 

ماده122 - چنانچه نظامي مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد كند ، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او  اجراء خواهد نمود.

 

ماده123 - هرنظامي كه زائد بر يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال اختلاس كند ، در صورت  وجوه دلائل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است واين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.

 

ماده124 - درهر مورد از بزه هاي مندرج در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون ، كه مجازات حبس براي آن مقرر شده ، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهدشد. 

 

     دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به سازمان ذي ربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.

 

تبصره - فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربو ط درنيروهاي مسلح و مقامات بالاتر نظامي ميتوانند پس ازپايان بازداشت موقت يك ماهه ، وضعيت ( بدون كاري ) - مذكور در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند

 

ماده 125 - هرنظامي كه با سوء استفاده از لباس ، موقعيت يا شغل خود به جبر و قهر ، ديگري را اكراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق ، برمال يا حق ديگري مسلط شود ، علاوه بر رد عين ، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد ، به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

 

فصل دوازدهم - استفاده غيرقانوني البسه رسمي يا علائم و نشانها و مدالهاي نظامي

 

ماده 126 - هرنظامي كه علنا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق ، استفاده نمايد يا از لباس ، موقعيت ، شغل و كارت شناسائي خود براي مقاصد غيرقانوني استفاده كند  به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود مگر اينكه به موجب اين قانون و يا قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به آن مجازات محكوم مي گردد.

 

تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

 

ماده 127 - هرنظامي در زمان جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده يا بعدا به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم هلال احمر يا همرديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود.

 

فصل سيزدهم - ساير مقررات

 

ماده 128 - شروع به جرائم تعزيري جعل و تزوير ، سرقت ، تخريب يا آتش زدن يا اتلاف تاسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسايل و امكانات نيروهاي مسلح ، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه ، فروش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح ، ارتشاء ، اختلاس ، اخاذي يا جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذكور محكوم مي شود.

 

تبصره 1 - در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود مستقلا جرم باشد ، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي گردد.

 

تبصره 2 - هرگاه براي جرائم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد ، اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي تعيين نگرديده باشد ، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

 

ماده 129 - جرائمي كه پس از اعلام رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع مي شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح محسوب مي گردد.

 

ماده 130 - اعمالي كه به موجب ماده ( 38 ) و بند ( ج ) مواد ( 42 ) ، ( 43 ) ، ( 44 ) ، (51 ) و ( 78 ) اين قانون صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ مي گردد.

 

ماده 131 - هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات ، الحاق ، تقديم يا تاخير تاريخ نسبت به تاريخ  حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه بندي شده رايانه اي به دشمن يا افرادي كه  صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند ، افشاء غيرمجاز اطلاعات ، سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي دي يا ديسكتهاي حاوي اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا سوء استفاده هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي باشند.

 

ماده 132 - در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب جرم خسارتي وارد شود ، مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت المثل نيز محكوم مي گردد. رسيدگي در اين گونه موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد.

 

ماده 133 - در هريك از جرائم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تاثير آن مشخص نباشد ، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيات كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.

 

تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيات ياد شده يا كارشناس ، ارجاع ، بررسي و اعلام نظر هيات مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هياتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد مشخص خواهدشد.

 

ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه ، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.

 

ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائي نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي باشد.

 

ماده 136 - هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد ، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح انجام مي شود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود و فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائي اعلام نمايند.

 

ماده 137 - با تصويب اين قانون ، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح - مصوب 1371/5/18 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1376/8/11 تمديد شده است – و قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب 1318/10/4 و كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و هفت ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/10/25 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

 

  مقالات